Fall och frakturer

En höftfraktur kan orsaka mycket lidande och få allvarliga konsekvenser för en äldre persons funktionsförmåga och livskvalitet. Sverige har en av de högsta höftfrakturincidenserna i världen. Detta kan bara delvis förklaras av fallincidens och låg bentäthet – de två vanligaste riskfaktorer för höftfraktur Syftet med denna studie är att kartlägga omständigheter kring fallen som föregår höftfraktur och att få förståelse för äldre personers upplevelser om varför och hur frakturen hände. Vi vill därför samla information, med hjälp av bland annat intervjuer, från alla höftfrakturpatienter (ca 400) som skrivs in på Akademiska sjukhuset under ett kalenderår. Resultaten förväntas öka kunskapen som förklarar varför vissa fallhändelser sker och hjälpa vid utformning av fall- och frakturförebyggande råd och riktlinjer till personer med förhöjd fallrisk.

Vi har 90-konto

Geriatriska fonden har ett 90-konto vilket innebär att vi måste upprätthålla en mycket hög utdelningsnivå och kvalitet samt att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.